Skip to main content

Cinler Alemi

Ehli sünnet ve cemaat akaidine göre cinler alemine inanmak, imanın esaslarındandır. Her şeyden önce, Yüce Allah cinler alemi hakkında müstakil bir sure indirmiştir. Cin ve türevleri Kur-an ı Kerim de yaklaşık elli yerde geçmiştir. Peygamber Efendimizden de (S.A.V) cinler ve onların Müslüman oluşları
hakkında birçok hadis-i şerif rivayet edilmiştir. Bütün bunlar cinlerin kesin olarak bilinen varliklar olduğunu ve onları inkar etmenin de mümkün olmadığını gösterir. Buna göre cinlerin varlığını inkar eden biri Kur-an ın açık nasları ve sahih sünnet ile bilinen bir esasi inkar ettiği için islam dairesinden de çıkmış olur. Bu duruma düşmekten Cenab-i Allah a sığınırız.

CİNLERİN YARATILIŞI VE CEVHERLERİ
Cinlerin ateşten yaratıldıkları şu Kur-an Ayet ile bildirilmektedir.”Ve cinni de daha önce alazlı bir ateşten yarattık.Hicr suresi:27. inci ayet. “ Cinleri de dumansız bir ateşten yarattı” rahman suresi : 15.inci ayet.

Yüce Allah Kur-an ı kerim de iblisin şöyle dediğini nakletmistir: “ Beni ateşten yarattın onu İse balçıktan yarattın” A-raf suresi 12.inci ayet. Bazıları bu konuda şüpheye kapılarak şöyle derler : Eğer cin ateşten ise cehennem ateşi onu

nasıl yakacaktır, eğer cin ateşten ise insan vücuduna girdiğini nasıl söyleyebiliriz?
Bilin ki! Yüce Allah (C.C.) insanı toprak, çamur ve pişmiş balçığa izafe ettiği gibi şeytan ve Cinleri de ateşe izafe etmiştir. Bununla kastedilen insanın aslının balçık olduğudur… Ama bugün hiçbir Ademoğlu gerçek anlamda toprak veya balçık halinde değildir. Ama ilk Yaratıldığında öyle olmuştur. Cinler de aynı şekilde başlangıçta ateş idiler. Nitekim Allah Resulu nün (S.A.V.) su buyruğu da bunu kanıtlamaktadır.” Namazda önüme bir şeytan çıktı! Onu öyle bir boğdum ki salyasının soğukluğunu elimde hissettim…!” kaynak Ahmed B.Hambel, Ebu Said El-hudri den Müsned, 3- 83 ve Abdullah Mesuddan “ R.A” nakledilmiştir.
insanlar gibi cinlerin de yaratıldıkları cevher olan ateş üzere kalmadıklarının bir diğer delili Yine Allah Resulu nün (S.A.V) şu hadisidir ; “ Allah düşmani iblis elinde bir ateşle gelip Onu yüzüme atmak istedi” Kaynak = Sahih-i Müslin-542, Nesai 3-3
Hadis i şerif den anlaşıldığı üzere eğer cinler ateş cevheri üzere kalmış olsalar ve yakıcı bir Ateş olmaya devam etselerdi, şeytan veya ifritlerden birinin elin de ateş taşımasına gerek Olmazdı. Bilakis şeytan, cin veya ifritlerden birinin eli Ademoğlu na dokunduğu anda onun Yanmasına yeterdi.

CİNLERİN TÜRLERİ

Allah Resulu (S.A.V) nün şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir;

CİNLER 3 GRUPTUR
1. GRUPTAKİLER-KANITLARI VARDIR ; HAVADA O KANATLARLA UÇARLAR.
2. GRUPTAKİLER-YILANLAR VE KÖPEKLERDİR.
3. GRUPTAKİLER-GELİRLER VE GİDERLER.

CİNLERİN MESKENLERİ
Zeyd B.Erkam dan (R.A) rivayet eden bir hadisde Allah Resulu (S.A.V) şöyle buyurmuştur ;

“ şu hurma öbekleri şeytanların meskenleridir. Sizden biri ıssız bir yere girdiğin de şöyle desin… Allahım Hubs ve Habaisten sana sığınırım.”
“ Hubs (cinlerin erkekleridir), Habais ise (dişileridir).
İbn-i Teymiye şöyle demiştir; Cinler genellikle harabe ve çöllerde, hamamlarda, hurma öbeklerinde, çöplüklerde, türbe ve mezarlıklarda bulunurlar.Genellikle şeytani işlere bulaşmış kimselerin mezarları civarında da cinlerin sık bulunduğu görülmüştür. Cinlerde Şeytanlar gibi bu tür mekanları sığınak olarak kullanırlar.

Müslüman hanelerin den hiçbir hane yoktur ki çatısının altında Müslüman cinlerden bir cin Bulunmasın. Onlar öğle yemeklerini yerken cinlerde inip onlarla beraber yerler.akşam yemeklerini yerken de yine onlarla birlikte sofrada olurlar. Allah o hane halkına gelecek tehsitleri onlarla savar.

CİNLERİN YİYECEKLERİ
Allah Resulü (S.A.V) sahabeye de şöyle buyurmuştur : Tezeklerle taharetlenmeyin çünkü onlar kardeşlerinizin yiyeceğidir.(Sahih-i Müslim 450 Ebu Davut 84-Tirmizi3258 Ahmet B.Hambel)

Tabiî ki yiyecekler mü-min cinler için geçerlidir. Kafir cinlere gelince onlarda Allah(c.c)’in adının anılmadığı her şeyi yerler. Allah(c.c) Resulünun (S.A.V) şu buyruğunda bunu teyit etmektedir “Şeytan üzerine Allah(C.C)’in adının anılmamış her yiyeceği helal görür (Sahih-i Müslim) Cinler bunlar dışındaki yiyecek ve içeceklerden Allah’ın adi anılmamış olanları yiyip içebilirler.

CİNLERİN ŞEKİL VE SURETLERİ
Cinler insan ve hayvan suretlerinde yaratılmışlardır. Yılan akrep ve benzeri hayvanlar suretinde bulundukları gibi deve, inek, koyun, merkep ve insan suretinde de bulunurlar Cin ve şeytanların görüldüğü birçok farklı suretler daha bulunmaktadır. Ayrıca aşağıda sıralamış olduğumuz şekillere de girebilirler.

•) Adam suretinde
•) Kadın suretinde
•) Delikanlı suretinde
•) Zenci köle suretinde
•) Kedi suretinde
•) Köpek, yılan, çıyan suretinde
•) Fil suretinde
•) Renkten renge giren surette

Cinler yukarıda belirtilen bu şekil ve suretlere rahatlıkla girebilirler.

CİN VE CİN YOLDAŞLARI
Bazı medyumlar (mürşidi olmayanlar)’la mahalle hocaları falcılar kahinciler ile cin yoldaşlar arasında çok sıkı, ilişkiler bulunmaktadır.Bazı kadın veya erkek bu tür kimselere gittiklerinde hiçbir şey söylemeden bu kimselere giden şahısların hemen hane adlarını baba adlarını anında söylemekteler. Daha önce hiç tanımadıkları halde sanki onları çok yakından tanıyorlarmış gibi konuşmaları bu tür “sapık” kimselere duyulan güveni çok daha fazla arttırmaktadır. Bu kimseler el veya kahve falına bakma talih okuma gelecekten haber verme yada ruh çağırma seanslarında da olabilmektedir. Şunu hemen belirtmemiz gerekir ki ruh çağırma diye bir şey yoktur. Gelen veya geldiği iddia edilen şey o kişinin göz boyaması veya cin gelmesinden başka hiç bir şey değildir. Mürşidi olmayan medyum su falına el falına veya kahve falına bakan ya da sıfatı ne olursa olsun bu tür “sapık” işlerle uğraşan kimselerin hizmetlerinde çalışan bir cinleri vardır. Bu hizmetçi cinin görevi gelen kimsenin yoldaşı olan cin veya şeytanla temas kurmak ve müşteri ile olan bütün sırları ondan öğrendikten sonra efendisine aktarmaktadır. Böylelikle “falcı ve kahinci” gelen kimsenin hayatı ile ilgili birçok sırrı bir çırpıda öğrenmekte ve ona söyleyerek güvenilirliğini arttırmaktadır. Onun için bu tür kimselere gitmeden evvel de iyi düşünmek gerekir..

Cinlerin Kendini Tanıtarak İletişim Kurmaları

Bu çesit CİN -insan ilişkisi, genellikle CİNlerin insanları zorla kendi kaydı altına alması şeklinde meydana gelir… Daha çok kadınlarda görülen bir yoldur… Özellikle, asabî huylu kadınlar ile, doğum ertesinde ve ateşli hastalıklar veya kazalar sırasında bu bağ kurulmaktadır… Bu durumun sebebi beynin o andaki bedenin çeşitli yerlerindeki aşırı faaliyetlerle meşgul olması ve bu sebeple, “insan”in istediği şekilde beyinde hâkimiyet kuramamasıdır… Nitekim bu zayıf anda CİN o kişinin beynindeki ilgili merkezinde hâkimiyetini kurarak, ona istediği gibi görünmekte ve artık zorla istediğini yaptırmaktadır…

Bu zorla istediğini yaptırma işini, bazen kişinin beynindeki acı duyma merkezine verdiği impulsla onun acı duymasını sağlayarak gerçekleştirmekte; bazen de korku merkezini uyararak, onun ufak bir şeyden büyük korku duyarak o şeyi yapmasını sağlama şeklinde ortaya çıkmaktadır. Her halde yapılan iş, kişinin beynindeki belirli bir merkeze belirli oranda dalga sinyaller verilerek uyarılması ve böylelikle o kişide istenilen tesirin meydana getirilmesi şeklinde olmaktadır…

Nitekim ileride de açıklayacağımız gibi, gene medyumların transa geçirilmesi halinde bu hal aynen ortaya çıkmakta, önce kişinin kendini serbest bırakması istenmektedir ki bundan da amaç, “insan”ın beyin üstündeki kontrolünün azalması ve böylellikle iletişim kurulmak istenen CİN nin hâkimiyetinin kolaylıkla sağlanmasıdır… Bu tip bağlantılarda kadınlar kendileriyle iletişim kuran CİNnin son derece yakışıklı bir erkek halinde göründüğünü ifade etmektedirler…

Açık bir şekilde kadınlar veya genç kızları kendilerine bağlayan CİNler genellikle onlarla evlenmekte ve cinsi münasebette bulunmaktadırlar. Bu münasebetler sırasında kadın, CiNni bir cisim şeklinde görmekte ve onunla aynen bir insan olan erkekle münasebette bulunuyormuş gibi temasta bulunmaktadır… Ancak CİN`in maddesi olmaması nedeniyle burada akla şu sual gelmektedir:

Acaba tam bir madde hâline geçemeyen CİN, nasıl olup da bu temas sırasında insan CİNsine ait bir kadını tatmin edebilmektedir?.. Bu gibi durumlarda CiN, o kadının beynindeki seks merkezini uyararak onun tatmin olmasına sebep olmaktadır ki; beynin bir merkezine elektrosok verilerek kişiye istenilenin nasıl yaptırılabileceğini fizyoloji sahasındaki bilim adamları çok iyi bilmektedir…

Yine bu tip ilişkiler sadece insan CİNsinden kadın ve CiN sınıfından bir erkek arasında olmayıp; CİN sınıfından kadın ve insan CİNsinden erkek arasında da meydana gelmekte; hattâ CiNlerin homoseksüel ilişkiler içine dahi girdikleri dile getirilmektedir … Bütün bu tip ilişkilerde ortak olarak tesbit edilen husus, CİNlerden birisinin sadece kendi tarafından gelen bir arzuyla ve zorla insanı kendine tâbî etmesi şeklinde olmaktadır… Genellikle zorla tâbî duruma düşen insan bundan şikayetçidir. Meydana gelen olaylar, insanın istemediği şekilde olmaktadır…

Nitekim bu çeşit vakalarda özellikle insan CİNsinden kadın ile CiN sınıfından erkek arasında olan ilişkilerde kadın dış dünyasından iyice sıyrılmakta, çok defa bir odaya kapanmak istemektedir…

Eğer kendisiyle ilişki kuran CİN dini deyimle “suflî” cinstense yani ataist – (dinsiz) ise, o kadını yıkanmaktan men etmektedir…

Buna karşılık bazı olaylarda ise tam aksi görülmekte ve bu kezde kadında devamlı olarak yıkanma isteği görülmektedir… Hatta bazı olaylarda öyle orjinal durumlar meydana gelmektedir ki; kadın CİNLE olan ilişki ertesinde, kendi başına bırakıldığında geçirdiği hoş olmayan durum sonunda bir şok geçirerek, saatlerce banyoda kalıp sürekli yıkanmaktadır…

Tıp, bugün bu durumları tesbit edemediği için pozitif ilim olarak, hastayı elektro – şokla tedavi yapmaya çalışmaktadır ki, bu da netice alınmasını sağlamamaktadır bu tip olaylarda… Çünkü, elektro – şok sonunda, kişinin beyin hücrelerinde kaba bir deyimle bir sarsıntı ve düzensizlik meydana gelmekte ve bu durum yani yatışma hâli o kişideki iyileşmeden dolayı olmayıp; sadece, geçirdiği şok`un meydana getirdiği sarsıntıdan ileri gelmektedir…

Genellikle “nefesi kuvvetli kişiler” tarafından bu tip olayların düzeltilmesine de rastlanmaktadır ki, ileride “okumanın CİNLER üzerindeki etkisi” adlı bölümde bu durumun bilimsel açıklamasını yapmaya çalışacağız… CİNLERİN açıktan bildirerek veya göstererek insanlarla ilişki kurmaları iki yoldan olmaktadır demiştik…

Eğer CİN yukarıda açıkladığımız şekilde bir ilişki kurmak isterse, bu İslâm dini dışındaki yollar görüntüsü altında incelenmektedir… Ki bunlar genel olarak “suflî yol” adıyla anılmaktadırlar…

Bu açıkladığımız tür ilişkiler dışında da insanları zorla sefil bir hayat ve kir – pas içinde yaşattıkları, günümüzde birçok olaylarda tesbit edilebilmektedir…

“CİNlerin” insanları kolaylıkla kandırıp hükmedebilmeleri için öncelikle tercih ettikleri yol; onların islam kaynaklarından gelen bilgilerle bağlantılarını kopartmak ve bu yolda telkinlerde bulunmak çizgisindedir… Çünkü kendileri hakkında hep en geniş bilgi İslam kaynaklarında vardir… Onların bu bilgilerden yoksun kalmalarıyla birlikte, çok kolaylıkla kandırılabilmeleri elbetteki kendileri için son derece önemli bir avantaj olmaktadır.

İnsan bilmediği tehlikeye karşı elbette ki tedbir de alamaz!.. CİNLER de işte bu yüzden insanların kendilerini bilmelerini istemezler… Ki böylece kendilerine karşı önlem alnmasın!… “İNSAN-I KÂMİL” kitabı yazarı büyük evliyaullah`tan Abdülkerim Ceyli, adı geçen kıtabında “yedi kat yer ehli” bölümünde, dünya atmosferi içerisinde yaşayan “CİN”lerin yedi sınıf oluşundan söz ederken en zayıf takımının ikinci kat arzda yaşayanlar olduğunu anlatarak, bunların, insanlara, tefekkür mekanizmalarını bloke ederek etki ettiklerini söyler…

“İfrit” adını taşıyan en şerlilerinin beşinci kat arzda (yeryüzü semâsı birden yediye kadar yükselir) yaşamakta olduklarından söz eden Ceyli, altıncı ve yedinci katta yaşayanlara ise hiç bir insanın söz geçiremediğini anlatır. içinde yaşadığımız İslâm toplumunda en şerli faaliyetleri elbetteki bize göre sureti Hak`tan görünerek, insanları saptırmalarıdır… CİN`lerin sûreti Hak`tan görünerek insanları İslâm`dan uzaklaştırmaları bir kaç seviyeden olmaktadır…

Fal ve büyüyü “hocalık” kisvesi altında yapmak en alt seviyedir… Evlilik ve ya başka bir nedenle “CİN”le ilişki kuran kişi, bağlantılı olduğu varlığı kullanarak, geçmişe dair haberler vermekte ve geleceğe yönelik, ihtimaller hesabına dayalı bir şekilde güya olacaği söylemektedirler…

Oysa geleceğe dönük söylentilerin çok büyük bir kısmı doğru çıkmayacaktır…islâm’a göre fal baktırmanın, büyü yaptırmann yeri de dinde yoktur. Bu önemli bir suçtur. Büyük vebaldir!.. Büyük günahlardandır!..

a- VAHDET…
b- KADER…

Gerek farkında olmadan CİNNi tesir altına girip kendini mürşid veya evliya sanan kişiler; gerekse de gerçekten CiN lerle ilişkide olanlar, bu konulara girmekten kesinlikle kaçınırlar..

Bu iki konu “CiNlerin, akıl zayıflıkları” sebebıyle uzak durdukları ve bağlılarını da uzak tutmaya çalıştıkları iki konudur.. Gerek “CiNLER”, ve gerekse de bilerek veya bilmeyerek onlara tâbî durumda olanlar, insanları, bu iki ilmi öğretmeyi hedef alan tasavvuftan uzak tutmak için ne kadar başka ilim varsa, bunların hepsiyle meşgul ederler…

Nerede sizi “vahdet” ve “kader” ilminden uzak tutmaya çalışan bir kişi görürseniz orada “CİNni” izlerin mevcudiyetini öncelikle araştırabilirsiniz…

“CİN”lerin insanları bu iki ilimden uzak tutmaya çalışmasının ana sebebi öncelikle kendilerinin bu konuda yetersizlikleri sebebiyle kolaylıkla foyalarının ortaya çıkabilmesi; ikinci olarak da insanların bu iki ilimle hayâllerinde yarattıkları tanrıdan kurtularak “ALLAH”ı idrâk edip gerçek “tevhid” ehli olma şanslarının çok büyük olmasıdır… Elbette ki bu durum da CİNlerin hiç hoşlarına gitmemektedir… Çünkü “İBLiS”in DÖLÜ OLAN CİNLERİN “ALLAH”a karşı bütün insanları saptırma iddiaları mutlaka vardır!.

CiN`lerin, İslâm`ı kabul ettiğini söyleyen topluma verdikleri zarar, onların ölümötesi yaşamda ihtiyaç duyacakları enerji (nur) den mahrum kalmalarının oluşturacak fiiller telkin etmek sûretiyle meydana gelir… Tasavvuf ehline ise, onları işin hakikatına yöneleceklerine, detaylarında oyalamak sûretiyle zarar verirler . İyi ahlak, yasaklardan kaçınmak, ibadet tasavvufun değil şeriatın konusudur!..

Eğer kişi, tasavvuf toplantılarında, bu saydığımız şeriatla ilgili hususlarla vakit geçiriyorsa, o henüz tasavvufla ilgilenmeye başlamamıstır. Tasavvuf, şeriatla ilgili bu hususların üzerine binâ edilen “VAHDET SIRRINA ERMEK” amacına yönelik çalışmalar ile başlar… Ki bu da ilgili eser ve kişilerden araştırılabilir. Bunlar genellikle müslüman CİNlerdir… Kişiye çeşitli basit dinî bilgiler verirler… Verdikleri bilgilerin pek çoğu doğru da olabilmektedir… Genellikle dini bilgilerden uzak kalmış bölgelerde bu çeşit durumlar tesbit edilmektedir… Bazı evlerde de bu tipte kişiler mutlaka görülmektedirler…

Ancak yukarıda her iki şıkta da bahsettiğimiz olaylarda, CİNlerle iletişim kuran kişiler, dış dünyanın CİNleri bilmemesi ve hatta bu gibi şeylerden bahseden kişilerle alay etmesi sebebiyle, durumlarını açıklamamakta ve bu yüzden de bu tip olaylar çok güç tesbit edilmektedir…
Bu tip olayların aksine, pek çok rastlanan CİN – insan ilişkileri ise, CİNLERİN kendilerini resmen bildirmeden başka başka yollarla sağladıkları bağlantılar halinde görülmekte, tespit edilmektedir.

28 Yorum “Cinler Alemi”

 1. Cinler ile medyumların alakası olduğu zaman bize gelecekle ilgili birşey söyledikleri yalan mi hocam nolur yardım edin kafam karışik

 2. Bende insanların benim hakkımda ne düşündüklerini onların geçmişlerini bilmek istiyorum banada yardım edermisiniz hocam ? cevabınızı bekliyorum

 3. Uzun zamandır Riyad’dan 3 harfliler tarafından korkutuluyorum uyandığım zaman sabah ezanı okuyo yıllardır böyle lütfen yardımcı olun

 4. Hocam rüyamda hep beni rahatsız ediyorlar sürekli görüyorum iki kadın annen bana onların cin olduğunu söylüyor dün akşam kulağıma euzubillah minel bel şap diye bi şey fısıldadı araştırdım ama anlamını bulamadım gece yatınca eşimin üzerinde bir el görüyorum ben baktıktan iki üç saniye sonra çekiyo elini evimdeki ayna düşüyor ve düşerken o kadar yere çarpması halinde kırılmıyor sesler duyuyorum rüyamda tuvalet taşırken gördüm dün akşam ben o pislikleri ellerimle temizliyorum eşyalar yer değiştiriyor onların yüzlerini görüyorum yardım edin

 5. Merhabalar cinler bana gözüküyorlar 3 tanesi de beynıme hukmedebılıyor yardımcı olabılmenız ıcın sıze ulasmam gerekli lütfen bana yardımcı olun

 6. hocam benim abim iki yıldır uğrasıyo hastaneye götürdük şizofreni dedi doktorlaar ama bir tane hocaya götürdük cinle evlenmiş diyo hocam iyi bir tane hoca bulamadım yardım edin nolur

 7. ya hocam geceleri yatamıyorum dişlerim iç içe geçiyor gibi oluyor uyanıkken bile sanki biri üzerime çöküyor zar zor kendimi kurtarıyorum sonra yatamıyorum korkuyorum. hemen hemen her gece bu oluyor ne yapmam lazım lütfen yardımcı olun

 8. slm hocam ben bu tür vakaları çok yaşıyorum. küçüklüğümden beri aynı şeyleri yaşıyorum sesleri duyuyorum ve hissediyorum. üvey babam cinlerle uğraşıyordu ve gelenlere büyü yoluyla kandırıyordu. eski bir hocaya gittim bana sana küçüklüğünden beri musallat olmuş bir cin var dedi peşimi bırakmıyor dedi yardımci olursanız sevinirim. şimdiden teşekkür ederim.

 9. rabihs diyor ki:
  hocam ben yıllardır bu üç harflilerden kurtulmaya çalışıyorum.artık nerdeyse intihar etme durumundayım…..ailem dail herkese üzüntü veriyorum ama bunlar elimde değil……kurtarın beni…….artık banyoda kalmaktan ve yıkanmaktan bıktım usandım yardım edin ne olur……….

 10. arkadaşalr cinlerin en büyük düşmanı ayetel kürsü nas felak ve ihlas sureleridir.bunlarla koruunabilirisiniz.hergün bol bl okuyun.

 11. hocam bende uzun zamndir bu 3 harfli varliklardan korkuyorum ewde yanliz kaldigimda sankki biri beni izliyo bana sesleniyo tedavi gordum ama ne fayda bana yardimci olurmusunuz hocamm

 12. hocam selam geçen gün sizden aldığım vefkleri uyguladım bugün beni bırakan karım tekrar dönmek istediğini söyledi allah razı olsun senden hocam..

 13. hocam bu saydıklarınızın hepsi bendede var sanki 2 kişilik beni ele geçirmeye istediğini yaptırmaya çalışıyor başda cuma namazlarını kaçırmayan ben aman ne olacak demeye başladım bana yardım edin hocam ne yapmam lazım çok kötüyüm

 14. Erdoğan hocam size geçen hafta yaptırdığım vefk için teşekkür ederim. Sizin sayenizde sağlığım düzeldi çok saolun hocam

  1. Büyük Hocalardan Kendinize Muska Yazdırmanız Gerekmektedir.Aynı Olay Teyzemdede görüldü .Çünkü Evleri Ölmüş kişilerin mezar taşlarından yapılmıştı .

  1. Ben uzun süredir üçharflilerle uğraşıyorum bana yardım edermisiniz?

  2. hocam bende bır ara cinlerin videosunu izledim o günden beridir evde tek kalsam garip sesler geliyor ve sanki goruyarum kedime geldiğimde ise kendimi yerde buluyorum ne yapacağımı bende bilmiyorum bana yardım edin allahda size yardım edsin ve arkadaşlarımda korkmasın canı veren allah alacak olan da o

 15. Hocam ben Ayça..Kızım için sizden yardım almıştım, 2 ay kadar oluyor.Gönderdiğiniz muskalar sayesinde kızım artık kötü rüyalar görmüyor şimdi çok rahat uyuyor.Teşekkür etmek istedim.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.